24.04.2017 – 01.07.2017 Tarihleri Arası Değişen Yönetmelik ve Tebliğler

24.04.2017 – 01.07.2017 Tarihleri Arası Değişen Yönetmelik ve Tebliğler

10.07.2017

24.04.2017 – 01.07.2017 TARİHLERİ ARASI DEĞİŞEN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.”

Yürürlükten Kaldırılan a bendi

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.

a) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir.

1) Adı ve soyadı.

2) T.C. kimlik numarası.

3) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.

4) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası.

5) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(3) (Ek: RG-24/4/2017-30047) Birinci fıkra kapsamında kişi ve kuruluşlara getirilecek zorunluluklar iş ekipmanları esas alınarak Bakanlıkça çıkartılacak Tebliğ ile belirlenir. Tebliğde belirtilen süre içerisinde periyodik kontrol yapacak kişilerin eğitim alması, periyodik kontrol yapacak kuruluşların ise hizmet yeterliliği belgesi alması veya akredite olması zorunludur.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

Geçici kayıt numarası

GEÇİCİ MADDE 2 (1) İş ekipmanları için periyodik kontrol yapacak kişilere eğitim alma yükümlülüğü tamamlanıncaya kadar geçici kayıt numarası verilir. 14 üncü madde kapsamında çıkarılacak Tebliğde yer alacak iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri için belirlenen süre içerisinde eğitim alma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler ilgili iş ekipmanının periyodik kontrolünü yapamaz ve rapor düzenleyemez.

Pilot uygulama

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Geçici kayıt numarası uygulaması yalnızca Bakanlıkça pilot olarak seçilen il veya illerde başlatılır. Pilot olarak seçilen il veya iller bu Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren üç ay içinde çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.

(2) Pilot uygulama süresince pilot iller dışında bu Yönetmeliğin 13’üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.

Kayıt numaralarının geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Pilot uygulamanın tamamlandığı ilan edilene kadar, pilot uygulamanın gerçekleştirildiği il veya iller dışında hazırlanan periyodik kontrol raporlarında kayıt numarası veya geçici kayıt numarası zorunluluğu aranmaz. Pilot uygulamanın gerçekleştirildiği il veya illerde hazırlanan periyodik kontrol raporlarında geçici kayıt numarası yeterli sayılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.1.3’üncü bendinde yer alan “makine mühendisleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “metalürji ve malzeme mühendisleri,” ibaresi eklenmiştir.

2.1.3. (Değişik:RG-23/7/2016-29779) (2) Basınçlı kap ve tesisatların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, (Ek ibare:RG-24/4/2017-30047) metalürji ve malzeme mühendisleri, makine veya metal eğitimi bölümü mezunu teknik öğretmenler ya da makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Söz konusu periyodik kontrollerde tahribatsız muayene yöntemlerinin kullanılması durumunda, bu yöntemler sadece TS EN ISO 9712 standartına göre eğitim almış mühendisler, teknik öğretmenler, teknikerler veya yüksek teknikerler tarafından uygulanabilir.

 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.2.3’üncü bendinde yer alan Tablo-2’nin kaldırma ve/veya iletme araçları satırının periyodik kontrol kriterleri sütununda geçen “TS ISO 12482,” ibaresinden sonra gelmek üzere “ASME B30.17(8),” ibaresi ile aynı tablonun (7) nci dipnotundan sonra gelmek üzere aşağıdaki (8) numaralı dipnot eklenmiştir.

(8) (Ek: RG-24/4/2017-30047) Vinçlerin periyodik kontrolünde uygulanan yük testlerinin “ASME B30.17” standardına uygun olarak nominal yükte yapılması durumunda; gerçekleştirilen periyodik kontrole ek olarak vinçler, yılda en az bir kez uygun tahribatsız muayene yöntemleri ile kontrol edilir ve nominal yüke maruz bırakarak vinçlerin taşıyıcı kirişlerinde sehim kontrolü yapılır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.2.3’üncü bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“2.2.4. İnsan ve yük taşıyan asansörlerin periyodik kontrolleri 24/6/2015 tarihli ve 29396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinde belirtilen hususlara göre yapılır. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13’üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.”

Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır. Elektronik ortama kayıt için istenecek bilgiler ile elektronik kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak Tebliğ ile belirlenir.

a)    (Mülga: RG-24/4/2017-30047)

(2) Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.

(3) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.

(4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.

(5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.

(6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodi kontrol raporları geçersiz sayılır.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-III’ünün 2.4.1 inci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 2.4.2 ile 2.4.3 üncü bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

2.4.1. Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri EK-III, madde 1.4.’te yer alan hususlara uygun olarak yapılır.

EK- III, madde 1.4.

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır. Belirlenen periyodik kontrol aralığının bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar (*) dışında bir yılı aşmaması gerekir.)

“2.4.1. Tezgâhlara yılda bir bakım ve muayene yapılması yeterlidir. Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1 ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir. Bu bentte sayılan ekipmanlar için bu Yönetmeliğin 13’üncü maddesinde yer alan hükümler uygulanmaz.”

 

2.4.2. Makine ve tezgâhların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri, makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır.

2.4.3. Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış makine ve tezgâhların periyodik kontrolü; makine veya mekatronik mühendisi ile elektrik mühendisleri ve/veya bunların teknikerleri tarafından birlikte yapılır.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 13/7/2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,

g) 15/10/2015 tarihli ve 29503 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,”

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

“(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde, Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/5/2017 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar, Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerini tamamlayarak belgelendirilmeleri halinde bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

KAMUOYUNA DUYURU

11 Mayıs 2017 tarih ve 30063 sayılı Resmî Gazete’de güncellenen Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan meslekleri kapsamamakta olup, belge zorunluluğu bulunmayan tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler için şartlar tanımlamaktadır. Dolayısıyla anılan yönetmeliğin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu bulunan meslekler için uygulanamayacağı hususu açıktır.

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yetkili makamlar” ibaresi “Milli Eğitim Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

‘Çocuk ve genç işçiler, okula devam edenlerin okula devamları ile okuldaki başarılarına engel olmayacak, meslek seçimi için yapılacak hazırlıklara ya da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeterliliği kabul edilen mesleki eğitime katılmasına engel olmayacak işlerde çalıştırılabilirler.’’

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 5/A maddesi eklenmiştir.

Mesleki eğitim gören öğrenciler’’

MADDE 5/A – Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine verilen; işletmede mesleki eğitim, staj ve çıraklık eğitimlerinin, uygulama alanına alınacak veya çıkarılacak işler ve yerler Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, serbest bölgelerde çalışma izni alma yükümlülüğü bulunan yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 –

b) Çalışma izni: Bakanlıkça resmî bir belge şeklinde düzenlenen ve geçerlilik süresi içinde yabancıya Türkiye’de çalışma ve ikamet hakkı veren izni,

c) Kanun: 28/7/2016 tarihli ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanununu,

ç) KEP hesabı: 25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresini,

Serbest bölgelerde çalışacak yabancıların çalışma izinlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Yönetmelikle, istihdam edilecek yabancının "yönetici" olarak görev yapması veya "nitelikli personel" olması şartı aranacak.

Yurt içinden çalışma izni ve süre uzatma başvurusu, ilgili serbest bölge müdürlüklerine yapılacak. Burada yabancının Türkiye'de yasal olarak bulunmasının tespitinin ardından, başvuruda zorunlu olan "yabancıya ait yabancı kimlik numarası" ile "yabancı ve kullanıcının KEP (kayıtlı elektronik posta) hesabının yer aldığı bilgi ve belgeler sisteme kaydedilecek. Daha sonra başvurular değerlendirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletilecek.

Ayrıca serbest bölgede çalışacak yabancılar, vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk dış temsilciliğine de çalışma izni başvurusu yapabilecek.

Başvuru belgeleri arasında, geçerlilik süresi 60 günden daha uzun pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin bulunması zorunluluğu da bulunuyor. Başvurularda sisteme girilmesi gereken bilgiler ile yüklenilmesi gereken belgeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı internet sayfalarından duyurulacak.

Bakanlıkça, 6458 Sayılı Kanun'un ilgili maddeleri kapsamındaki, "Türkiye'ye giriş yasağı, vize verilmemesi veya sınır dışı etme kararı alınması" halleri ile İçişleri Bakanlığınca bildirilen "kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı" açısından Türkiye'de çalışmasında sakınca görülen, Dışişleri Bakanlığının uygun görüşü hariç olmak üzere diplomatik ilişkinin bulunmadığı ve tanınmayan ülke vatandaşları için yapılan başvurular reddedilecek ve durum Ekonomi Bakanlığına sistem üzerinden bildirilecek.

Ekonomi Bakanlığınca olumlu değerlendirilen başvurulara ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izin belgesi düzenlenecek.

- İlk başvuruda en fazla bir yıl çalışma izni

Serbest bölgede istihdam edilecek yabancıların çalışma izinleri, ilk başvuruda en fazla bir yıl süreyle düzenlenecek. Çalışma izni süre uzatma başvurusu ise izin süresi dolmadan yapılacak.

Uzatma başvurusu olumlu değerlendirilen yabancılara, aynı iş ve işverenle çalışması kaydıyla ilk uzatma başvurusunda en çok 2 yıl, sonraki uzatma başvurularında en çok 3 yıl süreyle çalışma izni verilebilecek.

Bakanlıkça düzenlenen çalışma izin belgesi ilgili serbest bölge müdürlüğüne gönderilecek ve yapılması gereken ödemelerin tahsil edildiğini gösterir belgeler karşılığında, kullanıcıya veya yabancıya teslim edilecek.

Çalışma izinleri şu durumlarda iptal edilebilecek:

"Yabancıların ve istihdam edenlerin talebi, serbest bölgeler mevzuatı çerçevesinde resen iptal, yönetici statüsü bulunmayan kullanıcı ortakları hariç, yabancının çalışma izni başlangıç tarihinden itibaren 6 ay içinde serbest bölgeye gelmemesi, İçişleri Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığının uygun görüşünün bulunması hali hariç, yabancının pasaportunun veya pasaport yerine geçen belgesinin geçerlilik süresinin herhangi bir nedenle sonlandırılması, kanunda belirtilen hükümlere aykırı olarak çalışıldığının tespiti, çalışmanın herhangi bir nedenle sona ermesi ve çalışma izni başvurusunun sahte veya yanıltıcı bilgi ve belgelerle yapıldığının sonradan tespiti ve yabancıların sağlık sebepleri veya zorunlu kamu hizmeti gibi mücbir sebepler dışında aralıksız olarak 6 aydan uzun süre Türkiye dışında kalması."

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/11/2017 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 138 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Mevcut yapılara ilişkin uygulama

‘‘(4) 19/12/2017 tarihinden önce yapı ruhsatı başvuru dilekçesi eki yapı projeleri ilgili idaresince onaylanmış olan yapı, bina, tesis ve işletmeler de bu Yönetmeliğin uygulanması açısından mevcut yapı olarak kabul edilir.’’

MADDE 2- İçişleri Bankalığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 

Kanun No: 7033                                                                                   

Kabul Tarihi: 18/6/2017

MADDE 1 – 2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.394.pdf

MADDE 85 – 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun;

a) 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

MADDE 6 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren;

a)    Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 

(Ek cümle: 10/9/2014-6552/16 md.) Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip         olmayan ancak 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından Bakanlıkça ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebilirler. (1)

b) 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde,

Sağlık gözetimi

MADDE 15 – (3) (Değişik birinci cümle: 10/9/2014-6552/17 md.) Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

c) 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (6) numaralı alt bendinde yer alan “10’dan az” ibaresi “50’den az” şeklinde değiştirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli yönetmelikler

MaADDE 30 – (1) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle düzenlenir:

6) (Ek: 10/9/2014-6552/18 md.) 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin üstlenilmesine ilişkin eğitim programları, eğitimin süresi ve eğiticilerin nitelikleri ile görevlendirmeye ilişkin hususlar.

MADDE 86 – 6331 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fırkasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2017” ibaresi “1/7/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 38 – (1) Bu Kanunun;

a)    (Değişik: 12/7/2013-6495/56 md.) 6 ve 7’nci maddeleri;

1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 81 inci maddesi kapsamında çalışanlar hariç kamu kurumları ile  50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

 

KAYNAKÇA

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130425-7.htm

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.18318&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=i%C5%9F%20ekipmanlar%C4%B1n%C4%B1n

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130425-7.htm

http://www.bilgit.com/duyurular.html

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130713-3.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/05/20170511-8.htm

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.394.pdf

 

  • YAŞAMINIZA YILLAR EKLEYİN

 

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul