ISO 45001-2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 45001-2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?

ISO-45001, ISO9001 ve ISO14001 ile benzer yaklaşımda sürekli ve proakif çözümler getirmeyi hedefler.

ISO-45001 ‘in amacı: güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının yönetilmesi, kanunlara ve yönetmeliklere cevap verilmesidir. ISO-45001 , BS8800 ve HS(G) 65 gibi kılavuz materyaller ile uyumludur.

Günümüzde, kuruluşlardan beklentiler artmıştır. Artık sadece iyi mal veya hizmeti ucuza sunmak ve ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi ile sunulan bu ürünü güvence altına almak yetmemektedir. Beklenti, kuruluşların ürün veya hizmeti üretirken çevreye saygılı olmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almaları ve sosyal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündedir.

İster üretim isterse hizmet sektöründe olun işinizi çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirmeniz kanunlarca zorunludur. ISO-45001, bu zorunluluğu yerine getirmenize yardımcı olacak yeni, denetlenebilir ve uluslar arası tanınan bir tetkik serisidir.

 

ISO-45001 kurmuş olmanın faydaları nelerdir?

Sistematik bir yaklaşımla, kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili risklerini kontrol altına alır.

Sürekli gelişme prensibi ile kuruluşları iş sağlığı ve iş güvenliği konularında gelişmeye yönlendirir.

Jenerik bir standarttır, her boyuttaki, her sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.

ISO9001 veya ISO14001 ‘e entegre bir sistem kurulabilmesi avantajı ile doküman, çaba, sistem tasarrufu sağlar.

Çalışanlarla ilgili iş kazaları, meslek hastalıkları ve işgücü kaybı azalır.

Kaza maliyetlerini düşürür

Çalışanların motivasyonunu arttırır.

Davalara sebep olabilecek kaza riskini azaltır.

Güçlendirilmiş firma imajı kazandırır.

 

ISO-45001 sisteminin aşamaları nelerdir?

Mevcut Durumun Tespiti;

İlk aşamada mevcut işlerle ilgili tehlikelerin belirlenmesi, kanuni ve diğer gerekliliklere karşı durum tespiti, mevcut iş sağlığı ve iş güvenliği kontrolleri/uygulamaları ve geçmişte yaşanan iş kazaları ve mesleki hastalıklar belirlenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Oluşum Planı;

İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi faaliyetlerini organize edecek takımın ve bu takıma destek verecek diğer birimlerin zaman ve gücünü en etkin şekilde kullanabilmek için ele alınacak konuların ve sorumluların belirlenmesi ve bunun bir zaman çizelgesine dökülmesi aşamasıdır. Bu plan, belli periyotlarda gözden geçirilir ve gerekiyorsa güncellenir.

Eğitim;

İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi öncelikle uygun seviyelerdeki kilit çalışanlara tanıtılır.Eğitim faaliyetlerinde tüm detayların aynı şekilde aynı yoğunlukta her çalışana aktarılmasından ziyade seviyelendirilmiş yetki ve sorumluluklara, uygun detay ve içerik aktarılır. Ancak bu şekilde mevcut kaynaklarımızı (eğitimci, eğitime katılan ve ilgili maliyetler) etkin bir şekilde kullanmış ve herkesi gereksiz detaylara boğmamış oluruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Kurulması;

Bu konuyla ilgili pratik uygulama genellikle kuruluşun büyüklüğüne göre çalışma takımları oluşturmaktır. Bu takımların önderliğinde risk değerlendirme metodu belirlenir ve tolere edilemeyecek durumdaki tehlikeler tesbit edilir.Kuruluşun iş sağlığı ve iş güvenliği açısından risklerini adresleyen bir politika üst yönetim tarafından oluşturulur. Kabul edilemeyecek seviyedeki risklerle ilgili hedef ve bu hedeflere yönelik bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim programı hazırlanır. Tehlikeleri kontrol altına alacak iş yöntemleri belirlenir. Olabilecek acil durumlar, önlemler ve olması durumunda yapılması gereken faaliyetler belirlenir. Acil durum prosedür ve planları hazırlanır. İş sağlığı ve iş güvenliği performans parametreleri tespit edilir.

İç Tetkiklerin Gerçekleştirilmesi;

İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi oluşumunun tamamlandığı kararı verildikten sonra alt sistemlerin planlandığı gibi çalışıp çalışmadığının, birbirleri ile uyumunun, etkinliğinin kontrol edildiği iç tetkikler yapılır. Burada tespit edilen uygunsuzluklar / gelişmeye açık alanlar bir plan dahilinde ele alınır.

Gözden Geçirme;

Üst Yönetim iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemini; iç tetkikleri, hedefleri, düzeltici/ önleyici faaliyetleri, prosesleri ve onların performanslarını, müşteri şikayetleri ve memnuniyetlerini, iyileştirme çalışmalarını, kaynak ihtiyaçlarını gözden geçirir, sistemin etkinliğini ve sürekliliğini sağlar.


 
  • TÜM HİZMETLERİMİZ

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul