RİSK DEĞERLENDİRMESİ

RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Yasal mevzuata ve denetim standartlarına uygun, iş yerinize özgü risk analizi ve risk değerlendirmesi danışmanlığı çözümlerimizle hizmetinizdeyiz.

 

Risk değerlendirmesinde sık sorulan sorular ve yanıtları;

 

Risk nedir?

Risk değerlendirmesi, iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmaları ifade eder.

Risk değerlendirmesi yaptırmak işverenler için bir zorunluluk mudur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

İşverenlerin risk değerlendirmesi yaptırma zorunluluğu hangi tarihten itibaren başlamıştır?

30.12.2012 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi zorunluluğu başlamıştır.

Risk değerlendirmesi zorunluluğunda iş yerinin tehlike sınıfı ya da çalışan sayısına bağlı bir istisna var mıdır?

Tüm tehlike sınıfındaki ve en az 1 çalışanı olan tüm iş yerleri risk değerlendirmesi yaptırmalıdır.

Risk değerlendirmesi yaptırmamanın cezası nedir?

2013 yılı tutarlarına göre, risk değerlendirmesi yapmayan ya da yaptırmayan işverene 3.234 TL, yaptırmadığı her ay için ise 4.851 TL para cezası verilmektedir.

Risk değerlendirmesinin yapılmaması iş yerindeki işin durdurulma sebebi olabilir mi?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı veya büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması durumunda iş durdurulur.

Risk değerlendirmesi kimler tarafından gerçekleştirilir?

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur.

İşveren veya işveren vekili.

İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri.

İş yerindeki çalışan temsilcileri.

İş yerindeki destek elemanları.

İş yerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve iş yerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar.

İşveren, ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere iş yeri dışındaki kişi ve kuruluşlardan hizmet alabilir.

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu henüz başlamamış iş yerlerinin risk değerlendirme ekibi kimlerden oluşur?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğunun başlangıç tarihleri şöyledir;

50 ve üzeri çalışanı olan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerleri: 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren.

50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki iş yerleri: 30 Haziran 2013 tarihinden itibaren.

50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki iş yerleri: 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren.

İş yerleri, tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bağlı olarak, yukarıdaki tarihlerden önce, risk değerlendirmesine iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olmadan, kalan risk değerlendirme ekibi üyeleriyle risk değerlendirmesini yapmak ya da yaptırmak zorundadır.

Hangi durumlarda risk değerlendirmesinin tamamı ya da bir kısmı yenilenmek zorundadır?

Aşağıda belirtilen durumlarda ortaya çıkabilecek yeni risklerin, iş yerinin tamamını veya bir bölümünü etkiliyor olması göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi tamamen veya kısmen yenilenir.

İş yerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması.

İş yerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi.

Üretim yönteminde değişiklikler olması.

İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi.

Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması.

Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi.

İş yeri dışından kaynaklanan ve iş yerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması.

Yukarıdaki maddede sayılan durumların hiçbirinin ortaya çıkmadığı durumda, risk değerlendirmesi ne kadar sürede yenilenmelidir?

Yapılmış olan risk değerlendirmesi, iş yerinin tehlike sınıfına bağlı olarak, aşağıdaki sürelerde yenilenmelidir;

çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 2 yılda bir.

tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 4 yılda bir.

az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 6 yılda bir.

İş yerinizin tehlike sınıfını nereden öğrenebilirsiniz?

İş yerinizin tehlike sınıfını İş yeri Tehlike Sınıfları listesinden öğrenebilirsiniz. Liste için buraya tıklayınız.

Aynı çalışma alanı birden fazla işveren tarafından kullanılıyorsa risk değerlendirilmesi kimler tarafından ve nasıl yapılmalıdır?

Aynı çalışma alanını birden fazla işverenin paylaşması durumunda, yürütülen işler için diğer işverenlerin yürüttüğü işler de göz önünde bulundurularak risk değerlendirmesi her bir işveren tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilir. İşverenler, risk değerlendirmesi çalışmalarını, koordinasyon içinde yürütür, birbirlerini ve çalışan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.

İş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya sanayi siteleri gibi yerlerde risk değerlendirmesi kimler tarafından ve nasıl yapılmalıdır?

Birden fazla iş yerinin bulunduğu iş merkezleri, iş hanları, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş yerlerinde ayrı ayrı gerçekleştirilen risk değerlendirmesi çalışmalarının koordinasyonu yönetim tarafından yürütülür. Yönetim; bu koordinasyonun yürütümünde, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden diğer iş yerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için ilgili işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir.

Asıl işveren ve alt işveren ilişkisinin bulunduğu iş yerlerinde risk değerlendirmesi kimler tarafından ve nasıl yapılır?

Asıl işveren kendi yürüttükleri işlerle ilgili olarak kendi risk değerlendirmesi çalışmasını yapar veya yaptırır.

Her alt işveren yürüttükleri işlerle ilgili olarak risk değerlendirmesi çalışmalarını yapar veya yaptırır.

Alt işverenlerin risk değerlendirmesi çalışmaları konusunda asıl işverenin sorumluluk alanları ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgi ve belgeler asıl işverence sağlanır.

Asıl işveren, alt işverenlerce yürütülen risk değerlendirmesi çalışmalarını denetler ve bu konudaki çalışmaları koordine eder.

Alt işverenler hazırladıkları risk değerlendirmesinin bir nüshasını asıl işverene verir. Asıl işveren; bu risk değerlendirmesi çalışmalarını kendi çalışmasıyla bütünleştirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul