Binalarda İSG Önlemleri Nasıl Alınmalı?

Binalarda İSG Önlemleri Nasıl Alınmalı?

17.07.2018

İş yerlerinin kurulması için yeniden yapılacak olan bina üzerinde temel İSG önlemleri, bunlara uygulanacak her çeşit ekler ve değişiklikler, İSG Mevzuatı içerisinde o binada uygulanacak düzenlemenin niteliklerine uygun şekilde olması gerekmektedir.

Elektrik Tesisatında İSG

Elektrik tesisatı, yangın veya patlama tehlikesi oluşturmayacak şekilde projelendirilip tesis edilir ve çalışanlar, doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karşı korunur.

Binalarda Temel İSG Tedbirleri Acil Çıkış Yolları ve Kapıları Bina ve iş yerlerindeki bütün acil çıkış yolları ve kapılarının;

• Kapıların doğrudan dışarıya veya güvenli bir alana açılması sağlanmalı, önlerinde ya da arkalarında çıkışı önleyecek bir engel bulunmamalıdır.

• Binalarda Temel İSG Tedbirleri herhangi bir tehlike durumunda, bütün çalışanların iş yerini hızlı ve güvenli bir şekilde terk etmelerini sağlayacak acil çıkış yollarının ve kapılarının tesisi sağlanmalıdır. Gerekli durumlarda bu konuyla ilgili planlar hazırlanarak düzenli tatbikatlar yapılmalıdır.

• Acil çıkış kapılarının, acil durumlarda çalışanların hızlı ve kolay açabilecekleri şekilde olması sağlanmalıdır. Acil çıkış kapıları, raylı veya döner kapılar olmamalı; dışarıya açılan kapılar olmalıdır.

• Acil çıkış yollarında ve kapılarda çıkışı zorlaştıracak hiçbir engel bulunmamalı; acil çıkış kapılarının kilitli veya bağlı olmaması sağlanmalıdır.

• Acil çıkış yolları ve kapıları, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği’ne uygun şekilde işaretlenmelidir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanmalıdır.

Yangınla Mücadele

Binaların kanuni düzenlemeler yanında, yangına karşı güvenlik bakımından Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te öngörülen şartlara uygun değil ise yapı ruhsatı verilmez.

Bina Tavan ve Çatılarında Uyulması Gereken İSG

İş yerlerinin çatıları; ısı, rüzgâr, yağmur, kar gibi dış etkilerden işçileri tamamen koruyacak şekilde dayanıklı ve muhafaza edilmiş olmalıdır. Çatının üzeri, yazın fazla ısı geçiren sac ve benzeri malzeme ile örtülü olması halinde, ek bir tavanın yapılması ve bununla çatı arasında hava akımını sağlayacak menfezlerin bulunması sağlanmalıdır. İş yerlerinin bulunduğu baraka, sayvan, sundurma ve benzeri yerlerin çatılarının ısı geçiren sac ve benzeri malzemeyle örtülmesi halinde çatılar, en az 350 santimetre yükseklikte yapılmış olmalıdır. İş yerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yüksekliği, en az 3 metre olmalıdır.

Bina Tabanlarında Uyulması Gereken İSG

Her iş yerinde, makine, tezgâh, malzeme ve benzeri tesisler, çalışan işçilerin işlerini rahatça yapmalarına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermeyecek şekilde yerleştirilmeli ve korunmalıdır.

İş yerlerinde taban döşeme ve kaplamaları, sağlam, kuru, mümkün olduğu kadar düz, kaymaz ve malzemesi kolayca yıkanıp temizlenmeye elverişli olmalıdır. Yapılan işe göre, tabana fazla sulu şeyler dökülen işyerlerinde, çamur yahut bulaşık su birikintileri olmaması için gerekli tedbirler alınmalı ve yer sifonları konulmalıdır.

Bina Koridor ve Geçişlerinde Uyulması Gereken İSG

İş yerlerindeki koridorlar, işçilerin kolaylıkla gelip geçmesini sağlayacak ve tehlike baş gösterdiğinde iş yerini çabuklukla boşaltmaya yetecek genişlikte olmalı, tabii veya suni ışıkla aydınlatılmış olmalıdır. Makinalar, motorlar ve bunlar tarafından çalıştırılan aletler ve diğer tezgâhlar arasındaki açıklık, işçilerin rahat çalışmalarını sağlamak üzere, en az 80 cm olmalıdır.

İş yerindeki geçitlerin genişliği, oradan geçecek işçilerin miktarına ve malzeme hareketine uygun olarak ayarlanmalı ve bu genişlik 120 santimetreden az olmamalıdır. Geçitlerin tabanı sağlam, arızasız ve kaymaz şekilde yapılmış olmalı, ayrıca geçitler işaretlenmelidir.

Bina Kapı ve Pencerelerinde Gereken İSG

İş yerlerindeki kapıların yükseklik ve genişliği, çalışanların serbestçe girip çıkmalarına elverişli olmalıdır. Aynı zamanda dışarıdan gelecek sıcak ve soğuk hava, zararlı koku, gaz ve gürültüden işçileri koruyacak nitelikte yapılmış olmalıdır. Boşluğa açılan kapı ve diğer menfezlerin uygun koruyucuları veya korkulukları bulunmalıdır.

Bina Korkuluklarında Uyulması Gereken İSG

İş yerlerinde kullanılacak korkuluklar; binalarda Temel İSG Tedbirleri sağlam bir şekilde ahşap boru veya metal profilli malzemeden yapılmalı, yüzeyleri pürüzlü ve köşeleri keskin olmamalıdır. Korkulukların, tabandan yüksekliği en az 90 santimetre olmalıdır. Korkuluklar, en çok iki metrede bir dikme konulmak suretiyle tabana veya elverişli bir yere sağlam bir şekilde tespit edilmelidir. Üst seviyesi ile taban arasındaki mesafenin yarı hizasına da, ara korkuluk çekilmelidir.

Bina Aydınlatmasında Uyulması Gereken İSG

İş yerlerinin gün ışığıyla yeterli seviyede aydınlatılmış olması gerekir. İşin  konusu veya iş yerinin inşa tarzı nedeniyle gün ışığından faydalanılamayan hallerde veya gece çalışmalarında, binalarda Temel İSG Tedbirleri suni ışıkla yeterli aydınlatma sağlanmalıdır. Gerek tabii ve gerek suni ışıklar, işçilere yeter derecede ve eşit olarak dağılmayı sağlayacak şekilde düzenlenmelidir.

 

YİSGÜM olarak kaza riskini en aza indirerek tüm önlemleri almaları için şirketlerin yanındayız.

Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul