13.10.2017-18.12.2017 TARİHLERİ ARASI DEĞİŞEN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

13.10.2017-18.12.2017 TARİHLERİ ARASI DEĞİŞEN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

25.12.2017

13.10.2017-18.12.2017
 TARİHLERİ ARASI DEĞİŞEN YÖNETMELİK VE TEBLİĞLER

Büşra ÇAKIR

Yaşam İş Sağlığı ve Güvenliği Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

 

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

Yer altı madenlerinde bant konveyörlerin kullanımı için geçiş hükmü

 

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Ek-3’ün 4.8 inci bendi gereğince Yer altı maden iş yerlerinde kullanılan bant konveyörler, "TS EN 14973" standardına uygun olacak. Taşıma bantları ile ilgili standarda uygunluk işlemleri, bugünden itibaren 3 yıl içinde tamamlanacak.

 

Bu sürede yer altı maden işyerlerinde malzeme, cevher ve pasa taşımada kullanılan bant konveyörler, anti statik ve alev yürütmez özellikte olacak, ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma ve söndürme sistemi ile donatılacak.

 

Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 2.1.9 uncu bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“2.1.9. Bant konveyörler anti statik ve alev yürütmez özellikte olmalı; ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere sensörler ve ortaya çıkabilecek herhangi bir yangının ilerlemesini durduracak sıklıkta soğutma/söndürme sistemi ile donatılmalıdır.”

 

“2.1.9. Bant konveyörler ve tahrik grupları ortaya çıkabilecek herhangi bir yangını durduracak şekilde donatılmalıdır. Bu konveyörlerin ve tahrik gruplarının soğutma/söndürme sistemleri ile ısınmayı veya tutuşmayı tespit etmek üzere kullanılan sensörlerle donatılıp donatılmaması, söz konusu donanımların bulundurulması halinde sayıları ve konumları işyeri özellikleri dikkate alınarak sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilir.”

Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 14.3 üncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bentten sonra gelmek üzere aşağıdaki 14.4 üncü bent eklenmiştir.

 

14.3. Yer altı ve yerüstü maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için uygun bir kurtarma istasyonu kurulur. Ancak, yarıçapı en çok 50 kilometre olan alan içinde bulunan maden işyerleri, merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler. Bu hüküm, aynı işyerinin çeşitli ocakları için de geçerlidir. İşyerleri, bu istasyonun kuruluş ve yönetim giderlerini, çalıştırdıkları çalışanların sayısına göre aralarında paylaşırlar.

 

14.3. Yer altı maden işyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edebilmesi için uygun bir kurtarma istasyonu kurulur. Bu istasyonda bulunacak malzeme ve ekipmanların özellikleri ve sayısı ile bu ekipmanların periyodik kontrolleri ve kalibrasyon sıklıkları sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilir. Ancak, yarıçapı en çok 50 kilometre olan alan içinde bulunan maden işyerleri; merkezi bir yerde, ortaklaşa bir kurtarma istasyonu kurabilirler. Bu hüküm, aynı işyerinin çeşitli ocakları için de geçerlidir. İşyerleri, bu istasyonun kuruluş ve yönetim giderlerini, çalıştırdıkları çalışanların sayısına göre aralarında paylaşırlar

“14.4. Yer üstü maden işyerlerinde kurtarma istasyonunun kurulup kurulmayacağı hususu işyeri özellikleri ve acil durum tatbikatları dikkate alınarak belirlenir. Bu durum sağlık ve güvenlik dokümanında belirtilir.”

 

Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inin 16.4 üncü bendinde geçen “22/5/2002 tarihli ve 24762 sayılı” ibaresi “29/7/2015 tarihli ve 29429 sayılı” şeklinde değiştirilmiştir.

 

16.4. İlkyardım konusunda 29/07/2017 tarihli ve 29429 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan İlkyardım Yönetmeliği esaslarına göre destek elemanı görevlendirilir.

 

 

Ekler

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/09/20130919-3.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/11/20171118-26.htm

http://www.madencilik-turkiye.com/haberler/haberdetay/1893

 

 

YAŞAMINIZA YILLAR EKLEYİN


Cehar Dudayev Caddesi, Kanuni Nazım Bey Sokak No: 4/B Örnek Mahallesi 34704 Ataşehir / İstanbul